Hyppää sisältöön

Hengenpidätyslajien harrastaminen uimahalleissa

Sukeltajaliitto ry, Suomen Uimaliitto ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat yhteistyössä laatineet turvallisuusohjeen hengenpidätyslajien harrastamisesta uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Ohjeella halutaan kannustaa uimahalleja mahdollistamaan ja tukemaan hengenpidätyslajien vastuullista harjoittelua ja turvallisten käytäntöjen leviämistä.

Uimahalleissa ja vastaavissa laitoksissa on mahdollisuus harjoitella ja harrastaa monia lajeja, joihin sisältyy eripituisia sukellus- ja hengenpidätysjaksoja. Pidempiä sukelluksia ja pitempikestoisia hengenpidätysjaksoja tehdään vapaasukelluksen eri lajeissa, mutta myös mm. uppopallossa, pyrstösukelluksessa, taitouinnissa, uinnissa ja hengenpelastuksen kilpailulajeissa. Hengenpidätyslajeissa sukelletaan ilman paineilmalaitetta.

Hengityksen pidättäminen äärirajoille on vedessä riskialtista. Merkittävin riskitekijä on hapenpuutteesta johtuva tajunnanmenetys vedessä. Jos vedessä tajunnan menettänyttä ei pelasteta nopeasti, on seurauksena hukkuminen.

Turvallisuusohjeen avulla on tarkoitus edistää hengenpidätysharjoittelun turvallisuutta. Ohjeessa on annettu hengenpidätysharjoittelussa tarvittavat pelisäännöt, jotta eri vesilajien turvallinen harrastaminen on mahdollista myös hengenpidätysharjoitusten osalta, yleinen turvallisuus uimahallissa ei heikkene hengenpidätysharjoitusten vuoksi, uimahallin muut käyttäjät eivät aiheuta vaaraa hengenpidätyslajien harrastajille ja henkilökunnalla on perusteet puuttua riskialttiiseen käyttäytymiseen.

Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu palveluntarjoajille, uimahallin henkilökunnalle ja hengenpidätystä sisältävien lajien harjoittelijoille. Jos uimahallissa tai vastaavassa paikassa harjoitellaan tai harrastetaan lajeja, joihin liittyy hengenpidätysharjoitteita, pystyy ohjeen avulla arvioimaan, onko kyseinen toiminta toteutettu riittävän turvallisesti.

Lataa turvallisuusohje:

Materiaalia uimahalleille ja vastaaville paikoille

Palveluntarjoajien lakisääteiset tehtävät hengenpidätysharjoittelun turvallisuuden varmistamiseksi

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan uimahallin turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja, eli uimahalli. Uimahallin tehtävänä on varmistaa kaikille avoimen yleisöuinnin turvallisuus.

Uimahallissa voidaan harrastaa eri vesiliikuntalajeja hallin aukioloaikana tai aukioloajan ulkopuolella. Uimahallin riskiarvioinnissa pitää selvittää kaikkien hallissa harrastettavien lajien vaarat ja toimenpiteet näiden vaarojen poistamiseksi. Uimahallilla on velvollisuus riskiarvioinnin perusteella päättää, mitä vesiliikuntalajeja uimahallissa saa harrastaa ja miten eri lajeissa toimitaan niin, että niistä ei aiheudu vaaraa. Yleisöuinnin ja muiden uimahallissa harrastettavien lajien turvallinen järjestäminen on kuvattava uimahallin turvallisuusasiakirjassa (valtioneuvoston asetus 1110/2011).

Ulkopuolisilla palveluntarjoajilla tarkoitetaan esimerkiksi yrittäjiä tai yhdistyksiä, jotka järjestävät uimahallissa kaikille avoimia sukelluskursseja tai kilpailuja. Ulkopuolisten palveluntarjoajien tulee noudattaa kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia, ja he vastaavat tarjoamansa palvelun turvallisuudesta yhteistyössä uimahallin kanssa.

Uimahallin vuokratessa hallin tiloja ulkopuolisille palveluntarjoajille, tulee uimahallin varmistua siitä, että palveluntarjoaja osaa tarjota palvelua turvallisesti ja tuntee kyseisen uimahallin turvallisuusjärjestelyt. Palveluntarjoaja tai tapahtuman järjestäjä huolehtii siitä, että tapahtuman henkilöstö on riittävän pelastustaitoinen kyseiseen kohteeseen, tai vaihtoehtoisesti tämä voi sopia uimahallin kanssa, että uimahalli järjestää turvallisuuden valvonnan. Turvallisuusjärjestelyistä on suositeltavaa sopia kirjallisesti.

Kuluttajaturvallisuuslakia ei sovelleta yhdistykseen siltä osin kuin se tarjoaa palveluja omille jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa.

Lisätietoja:
SUH
: Aleksandr Efimov, 010 3407 340, aleksandr.efimov(a)suh.fi
Tukes: Anne Hiltunen, puh. 029 5052 209, anne.hiltunen(a)tukes.fi
Sukeltajaliitto: Mika Rautiainen, 0400 380 981, mika.rautiainen(a)sukeltaja.fi